Stadgar

Stadgar för Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening.

 1. § 1 Föreningen skall vara en sammanslutning av amatörfiskare som har till ändamål att bedriva en rationell fiskevård genom att förhindra olämpligt fiske, bevaka behov av inplantering av fisk, kontrollera vattenkvalitén. Om möjligt motarbeta spridning och förhindra uppkomst av sjukdomar i de vatten som föreningen disponerar i sjöarna Drevviken och Långsjön.
 2. § 2 Medlemskap i föreningen äger den som vill deltaga eller stödja föreningens miljö- och fiskevårdande arbete i sjöarna Drevviken och Långsjön samt erlägga fastställd årsavgift.
  I undantagsfall må styrelsen medge avgiftsbefrielse.
 3. § 3 Den som önskar bli medlem i fiskevårdsföreningen har att hos föreningens styrelse eller dess tillsynsmän göra anmälan därom.
 4. § 4 Av föreningen utfärdat medlemskort gäller för den å vilket det är utskrivet samt vid fiske även maka/make/sambo och barn under 18 år/ två gäster.
 5. § 5 Medlemskortet ska alltid medföras vid fiske.
 6. § 6 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljes växelvis två det ena året och tre det andra. Avgående ledamot kan omväljas. Årsmötet väljer ordförande och kassör, f.ö. konstituerar styrelsen sig själv. Vice sekreterare och kassörsbefattning kan innehas av samma person. Styrelsen sammanträder alltid före årsmötet samt för övrigt så ofta ordförande eller styrelseledamöter finner det av behovet påkallat. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas skriftligen eller på annat sätt senast åtta dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.
 7. § 7 Styrelsen åligger:
  att förvalta och ansvara för föreningens tillgångar;
  att förbereda ärenden som ska behandlas av föreningen;
  att besluta om tid och plats för föreningens möten;
  att verkställa fattade beslut;
  att besluta om fördelningen av årsmötets anslag till styrelsens ledamöter, andra funktionärer och tillsynsmännens arvode och kostnader;
  att före den 15 februari till föreningens revisor överlämna räkenskaperna som ska avslutas per kalenderår och övriga handlingar, som erfordras för revisionens verkställande. Även som avgivna berättelser över föreningens verksamheter för det år revisionen avser;
  att föra föreningens talan inför domstol och andra myndigheter;
  att i övrigt verka för föreningens ändamål.
  att styrelsen utfärdar förslag för hur fisket får utföras, vilket skall godkännas på medlemsmöte.
 8. § 8 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska utses två revisorer samt en suppleant. Revisorer och suppleant väljes för en tid av ett år. Till revisor eller revisorssuppleant må ej väljas den som är styrelsemedlem. Revisorerna ska över granskningen avgiva en av dem underskriven berättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen ska till eller avstyrkas. Berättelsen ska avlämnas till styrelsen senast den 1 mars.
 9. § 9 Vid sammanträden har alla röstberättigade (medlemskortsinnehavare) lika rösträtt. Medlem som Ej bevistar medlemsmöte, kan genom ombud få rösta, dock måste medlem endast kunna ha en ombudsröst. Ombudet skall ha en bevittnad fullmakt och även fiskekortet för den han företräder. Röstning verkställes genom öppen röstning om inte annat begäres. Alla val o beslut avgöres genom enkel övervikt undantagna § 15 och § 16. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
 10. § 10 Föreningen skall varje år före mars månads utgång hålla ett årsmöte å tid och plats som styrelsen beslutar. Vid årsmötet som öppnas av föreningens ordförande, ska följande ärenden förekomma:
  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  3. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
  4. Val av sekreterare till årsmötet
  5. Val av justeringsmän
  6. Styrelsens årsberättelse
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Arvoden
      a. Anslag till styrelsens arvoden och kostnader
      b. Anslag till tillsynsmännens arvoden och kostnader
      c. Revisorernas arvoden och kostnader
      d. Övriga funktionärers arvoden och kostnader
  10. Val av ordförande, kassör och övriga styrelse ledamöter
  11. Val av suppleanter
  12. Val av två revisorer samt en suppleant
  13. Val av valberedning (3 st)
  14. Beslut om antal tillsynsmän
  15. Beslut om årets kräftfiske
  16. Årsavgiften
  17. Ärenden som blivit av föreningsmedlem skriftligen anmälda senast den 31 december
  18. Övriga frågor
  19. Avslutning
 11. § 11 Ärende som väcks vid årsmöte, kan inte behandlas förrän styrelsen avgivit yttrande däröver.
 12. § 12 Tillsynsmän åligger att tillse, såväl gällande fiskestadga som beträffande föreningens medlemmar även att föreningens stadgar efterlevs. De ska vidare söka förhindra och i förekommande fall beivra tjuvfiske samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som styrelsen ålägger dem i enlighet med föreningens beslut. Varje medlem äger rätt att sedan han själv legitimerat sig som medlem få se annan medlems årskort och på så sätt medverka vid tillsyn av fiskevatten.
 13. § 13 Extra medlemsmöte hålles, då styrelsen så finner lämpligt, eller då revisorerna eller minst 10 % av föreningens medlemmar, dock minst 5 stycken, hos styrelsen ingivit skriftlig framställning därom, med angivande av det eller de ärenden, varom överläggning yrkas. I sistnämnda fall ska mötet hållas inom en månad efter ovannämnda framställning. Vid extra mötet kunna endast de i kallelse till mötet upptagna ärenden behandlas.
 14. § 14 Kallelse till föreningsmöte sker skriftligen.
 15. § 15 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte, för att ändringen skall kunna beslutas krävs minst 2/3 delar av de röstande därom förena sig.
 16. § 16 Beslut om föreningens upplösning och om hur dess tillgångar därvid ska disponeras är ej giltig, med mindre det fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte och vid vartdera mötet biträtts av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla organisation med fiskefrämjande intressen och får inte till någon del disponeras genom utdelning till medlemmarna. 

Dessa stadgar gäller från den 15 mars 2008. Då dom antogs på årsmötet 2007 + 2008.

Tyresö mars 2008.

© Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening Tyresö 2008