Årsmöten

DLF årsmöte 2021

Det har skickats ut till alla och årsmötet kommer ske digitalt.

OBS!! reservation för ändring i dagordning.

Medlemmar i Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening kallas härmed till årsmöte den

Datum: 24/3 kl 19.00

Plats: Digitalt, inbjudan kommer att skickas ut.

Styrelsen önskar veta om du vill delta på årsmötet. Är du intresserad så skicka ett e-mail till styrelsen: medlem@drevviken.com, senast den 10:e mars. Därefter så svarar vi med anvisningar till inloggning till Mentimeter och lösenord. Dessutom kommer du få en digital inbjudan till TEAMS. 

Dagordning enligt stadgarna:

 1. §0 Prov av Mentimeter
 2. §1 Mötets öppnande
 3. §2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 4. §3 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 5. §4 Val av sekreterare för årsmötet
 6. §5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
 7. §6 Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse
 8. §7 Revisorernas berättelse
 9. §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. §9 Beslut om ram för arvoden, styrelsen yrkar om att ramen utökas till 20.000 kr
 11. §10 Valberedningens förslag
  a) Val av kassör på 2år
  b) Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
 12. §11 Val av 3 suppleanter till styrelsen på 1 år
 13. §12 Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
 14. §13 Val av valberedning, 3 stycken, för nästa års val, årsmötet beslutar
 15. §14 Beslut om antal tillsynsmän
  - Om behov uppstår, önskar styrelsen utse antal tillsynsmän i den mån som erfordras
 16. §15 Kräftfisket/Kräftlotteriet 2021
  - Styrelsen önskar få mandat att utföra medlemsmöte och kräftlotteri efter råd och omständigheter.
  - Fråga till årsmötet om godkännande.
 17. §16 Årsavgiften 2021, styrelsen föreslår att årsavgiften förblir 250 kr
  - Fråga till årsmötet om godkännande.
 18. §17 Inkomna motioner:
  a) Förslag att tillåta nätfiske
 19. §18 Övriga frågor
 20. §19 Vinnare i KM, Gösrace, KM pimpel
 21. §20 Avslutning

Övriga handlingar delas ut på mötet. Dagordning, verksamhetsberättelse och underlag finns även på vår hemsida www.drevviken.com

Övrigt:

Verksamhetsberättelsen, kallelsen, motioner och valberedningens förslag finner du här LÄNK

Förslag på förändring av fiskeregler dokumentet här LÄNK

Vi ses på årsmötet

Styrelsen DLF