Årsmöten

DLF årsmöte 2020

!! DLF årsmöte onsdagen den 25:e mars är inställt pga Corona-smittan och de allmänna riktlinjer som Folkhälsomyndigheterna nu har anvisat.

Styrelsen återkommer med ny kallelse så fort läget bedöms har förbättrats.

Styrelsen önskar även att medlemmar informerar andra medlemmar i denna förening då denna förening, då denna information nu går ut med kort varsel och risk finns att budskapet inte hinner gå fram till alla.


OBS!! reservation för ändring i dagordning.

Medlemmar i Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening kallas härmed till årsmöte den

Datum: TBD

Plats: Kumla Skola, matsalen, Trollbäcken

Dagordning enligt stadgarna:

 1. §1 Mötets öppnande
 2. §2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 3. §3 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 4. §4 Val av sekreterare för årsmötet
 5. §5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. §6 Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse
 7. §7 Revisorernas berättelse
 8. §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. §9 Beslut om ram för arvoden, styrelsen yrkar om att ramen utökas till 20.000 kr
 10. §10 Valberedningens förslag
  a) Val av kassör på 2år
  b) Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
 11. §11 Val av 3 suppleanter till styrelsen på 1 år
 12. §12 Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
 13. §13 Val av valberedning, 3 stycken, för nästa års val, årsmötet beslutar
 14. §14 Beslut om antal tillsynsmän
  - Om behov uppstår, önskar styrelsen utse antal tillsynsmän i den mån som erfordras
 15. §15 Kräftfisket/Kräftlotteriet 2020
  - Styrelsen önskar få mandat att utföra medlemsmöte och kräftlotteri efter råd och omständigheter.
  - Fråga till årsmötet om godkännande.
 16. §16 Årsavgiften 2021, styrelsen föreslår att årsavgiften förblir 250 kr
  - Fråga till årsmötet om godkännande.
 17. §17 Inkomna motioner:
  a) Förslag att tillåta nätfiske
 18. §18 Övriga frågor
 19. §19 Vinnare i KM, Gösrace 2019, KM pimpel 2019
 20. §20 Avslutning

Övriga handlingar delas ut på mötet. Dagordning, verksamhetsberättelse och underlag finns även på vår hemsida www.drevviken.com

Övrigt:

OBS!! Tag med fiskekort tillika röstkort. Medlems rösträtt utövas genom skriftlig fullmakt till ombud, som dock endast kan företräda en medlem. Ombud skall kunna visa fiskekortet för den han representerar.

För att säkerställa att vi har fika till alla som kommer så önskar vi få ett e-mail om deltagande. Ange deltagare och medlemsnummer och skicka till medlem@drevviken.com

Verksamhetsberättelsen, kallelsen, motioner och valberedningens förslag finner du här LÄNK

Förslag på förändring av fiskeregler dokumentet här LÄNK

Vi ses på årsmötet

Styrelsen DLF